VŠEOBECNÉ PODMIENKY HODNOTENIA „ORLY“

§ 1 Úvodné ustanovenia

 • 1. Všeobecné podmienky a ustanovenia pre hlasovanie sa vzťahujú na všetky hlasovania, ktoré organizuje organizátor pod jednotným názvom „Orly“.
 • 2. Organizátorom hodnotenia je spoločnosť Beautiful Company Sp. z o.o. NS. K. so sídlom vo Vroclavi (53-238) na ul. Ostrowskiego 13d, zapísaná na Okresný súd pre Vroclav Fabryczna vo Vroclavi, VI obchodné oddelenie registra národného súdu pod číslom KRS: 0000749100, NIP: 8943132676, REGON : 381313360.
 • 3. Hodnotenia sa organizujú pravidelne, v ročných vydaniach, pričom sa zohľadňuje rozdelenie na odbory.
 • 4. Organizátor hodnotenia má so zreteľom na dobré obchodné postupy za cieľ osloviť čo najširšiu skupinu podnikateľov s cieľom vybrať tých, ktorí v danej oblasti hospodárstva spĺňajú najvyššie štandardy.

§ 2 Podmienky účasti na hlasovaní

 • 1. Každý podnik (fyzická osoba, právnická osoba a organizačná zložka bez právnej subjektivity) registrovaný na území Slovenskej republiky, ktorý vykonáva obchodnú činnosť v odvetví, na ktoré sa vzťahuje konkrétne vydanie hlasovania, sa môže zúčastniť hodnotenia.
 • 2. Účasť na hodnotení je bezplatná.
 • 3. Organizátor pred začatím vytvárania klasifikácie vykoná náležitú starostlivosť a vytvorí kompletný zoznam podnikov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť v danom odvetví. Nezachytenie podnikateľa organizátorom z dôvodu, že sa nenachádza v dostupných zbierkach podnikateľov, ako aj neúčasti na hlasovaní, nemajú za následok vznik nároku na náhradu škody na strane podnikateľa.
 • 4. Každý podnik môže kedykoľvek požiadať organizátora, aby skontroloval, či bol zaradený do zoznamu. Také oznámenie by sa malo uskutočniť prostredníctvom kontaktných kanálov uverejnených na webovej stránke organizátora. Po odoslaní žiadosti dostane podnikateľ informácie o svojom skóre a o možnom dôvode neudelenia ocenenia.
 • 5. Ak nie je podnikateľ uvedený bez ohľadu na dôvod v zdrojovom zozname podnikov, má taký podnikateľ právo podrobiť sa overeniu pomocou formulára dostupného na webovej stránke organizátora.

§ 3 Metodika hodnotenia spoločnosti

 • 1. Organizátor prispôsobuje profily na internetových portáloch konkrétnym podnikom pomocou automatického počítačového softvéru.
 • 2. Potom Organizátor overí získané výsledky za pomoci skúseného personálu.
 • 3. Organizátor zhromažďuje priemerné skóre a počet hodnotení daného podnikateľa zo všetkých zodpovedajúcich portálov.
 • 4. Aby mohol Organizátor sťahovať údaje o podniku z konkrétneho portálu, musí byť zdrojový kód tohto portálu napísaný v súlade s aktuálnymi normami, najmä s prihliadnutím na technológiu mikrodát.
 • 5. Organizátor pri zverejnení zoznamu víťazov hodnotenia poskytuje informácie o všetkých portáloch, z ktorých boli získané informácie o podnikateľoch, pričom zohľadňuje počet hodnotení a priemerné hodnotenie daného podnikateľa.
 • 6. Podnikatelia, ktorí úspešne prešli overením a nestali sa laureátmi daného hlasovania, môžu požiadať organizátora o informácie o dôvodoch tohto stavu.
 • 7. Schéma výpočtu vyhodnotenia zverejňuje organizátor na webovej stránke každého hlasovania za dané odvetvie na podstránke.
 • 8. Zdroje, ktoré boli zohľadnené pri výpočte konečného skóre, sú po kliknutí na meno víťaza zverejnené na webovej stránke hlasovania pre všetkých laureátov.

§ 4 Kritériá pre získanie ceny

 • 1. Získanie ocenenia podnikateľom je možné po získaní konečnej známky vo výške vyššej alebo rovnajúcej sa 8/10 bodov.
 • 2. Podnikatelia získavajú rozlíšenie s prihliadnutím na administratívne rozdelenie štátu na lokality vhodné pre výkon ekonomickej činnosti.
 • 3. Podnikateľ je priradený k danému mestu na základe príslušného PSČ.
 • 4. V prípade prítomnosti na pôvodne analyzovanom zozname podnikov počtu subjektov v počte menšom ako 8 sa daný podnikateľ zúčastňuje na vyhlásení za okres, a nie za mesto. Platí to pre počet spoločností na primárnom zozname, nie pre zoznam laureátov - laureátom môže byť iba jedna z daného mesta.
 • 5. V každom meste a okrese je dodatočne pridelené miesto 1-3.
 • 6. Na výber miest 1-3 sa používajú nasledujúce kritériá:
  • a) prvé miesto obsadila firma s najvyšším konečným skóre (zaokrúhlené na jedno desatinné miesto);
  • b) v prípade rovnakého konečného hodnotenia je firma s vyšším počtom hodnotení zaradená vyššie;
  • c) v prípade viacerých firiem s rovnakou konečnou známkou a rovnakým počtom hodnotení sa prideľujú miesta ex aequo.
 • 7. V prípade, že sa na plebiscit prihlási spoločnosť, ktorá nebola predtým overená a spĺňa kritériá na získanie ceny, zaradí sa do skupiny laureátov a dátum overenia je zverejnený na podstránke obsahujúcej podrobnosti o spoločnosti. Aj keď má spoločnosť pridaná počas súťaže známku postačujúcu na 1-3 miesto v danom mieste, pódium zostane nezmenené a pridaná spoločnosť získa štatút laureáta.
 • 8. Ak bola firma pri príprave vyhlásenia overená a neprešla verifikáciou z dôvodu príliš nízkeho konečného hodnotenia, nemá nárok na ďalšie overenie v danom vydaní hlasovania (daný rok). Nasledujúce overenie sa uskutoční so zvyškom spoločností v nasledujúcom vydaní (roku). Negatívne overenie podnikateľa ho neoprávňuje na nárok na náhradu škody.

§ 5 Práva laureáta

 • 1. Informácie o laureátoch sú zverejnené na webových stránkach daného hodnotenia.
 • 2. Každý laureát má právo na úpravu svojich údajov - za týmto účelom kontaktujte Organizátora prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke projektu.
 • 3. Každý Laureát má právo odstrániť svoje údaje zo zoznamu.
 • 4. Každý laureát (a iba laureát) si môže objednať dodatočný reklamný balíček. Materiálové balíky sú venované danej edícii hodnotenia. Balíček pre prvé vydanie hodnotenia obsahuje materiály ako: gravírovaná doska z akrylového skla s rozmermi 20 x 20 cm, tlačená verzia diplomu, ako aj gratulačný list a logo, ktoré sa odosiela v elektronickej forme . Balík materiálov venovaný druhému vydaniu hodnotenia obsahuje: gravírovanú tabuľu na chrómových koľajniciach, tlačenú verziu diplomu a logo, ktoré sa zasiela v elektronickej forme. Tieto materiály sú za príplatok. Cena takýchto materiálov je uvedená pri odoslaní ponuky organizátora laureátovi alebo na žiadosť laureáta. Cena reklamného balíka závisí vždy od daného vydania hlasovania a od odvetvia, ktorého sa týka.
 • 5. Objednávka vyššie uvedených materiálov nie je povinná - nedodanie objednávky týchto materiálov nemá pre Laureáta žiadne dôsledky. Prítomnosť v zozname laureátov nesúvisí s objednávkou balíka.
 • 6. Laureát sa zaväzuje neprevádzať materiály na použitie tretími stranami - zaväzuje sa používať tieto materiály iba pre potreby svojho podniku.
 • 7. Laureát, ktorý si objednal ďalšie materiály uvedené v bode 4 (odsek 5), získava právo používať logo neobmedzene.

§ 6 Osobné údaje a GDPR

V zmysle čl. 13 sek. 1 a sek. 2 všeobecného predpisu o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016, organizátor hodnotenia informuje, že:
 • 1. Správcom osobných údajov podnikateľov zúčastňujúcich sa na hodnotení je spoločnosť Beautiful Company Sp. z o.o. NS. K. so sídlom vo Vroclavi (53-238) na ul. Ostrowskiego 13d;
 • 2. Osobné údaje podnikateľov sa zhromažďujú pri vykonaní objednávok reklamných balíkov. Tieto údaje sú spracúvané na účely zasielania materiálov.
 • 3. Osobné údaje podnikateľov budú spracované za účelom implementácie vydania hodnotenia podľa čl. 6 ods. 1 písm. B) všeobecného predpisu o ochrane osobných údajov;
 • 4. Príjemcom osobných údajov budú aj kuriérske spoločnosti;
 • 5. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
 • 6. Pri vytváraní zoznamu používa Organizátor obchodné názvy používané podnikmi (názov zverejňuje z Google Maps alebo Facebook - fanpage - alebo z iného zdroja, ktorý podnikateľ považuje a používa svoje obchodné meno).

§ 7 Záverečné ustanovenia

 • 1. Tieto predpisy nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia na webovej stránke hodnotenia.
 • 2. Tieto predpisy môžu byť interpretované iba Organizátorom.
 • 3. Sťažnosti a pripomienky súvisiace s uplatňovaním predpisov je potrebné nahlásiť organizátorovi.
 • 4. V záležitostiach, ktoré nie sú zahrnuté, sa použijú príslušné ustanovenia poľského práva.
 • 5. Tieto predpisy sú informatívne a nevedú k nároku žiadnej zo strán.
 • 6. Akékoľvek spory vyplývajúce z uplatňovania týchto predpisov, ktoré nie je možné vyriešiť priateľsky, budú predložené príslušnému spoločnému súdu pre organizátora.
 • 7. Ustanovenia týchto predpisov sú oddeliteľné a uznaním ktoréhokoľvek z nich za neplatné nie je dotknutá záväznosť ostatných.
 • 8. Akékoľvek zmeny týchto predpisov môžu byť vykonané formou uznesenia správnej rady organizátora.

§ 8 Používateľský účet

 • 1. Na vytvorenie účtu na stránke sa musíte prihlásiť do svojho účtu na Facebooku (tlačidlo „Prihlásiť sa cez facebook“). Používaním tejto funkcie si užívateľ uvedomuje, že organizátor hlasovania bude mať prístup k informáciám vo svojom účte na Facebooku. Ďalšie informácie o používaní údajov z Vášho účtu na Facebooku nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook.
 • 2. Na vytvorenie účtu si musíte prečítať a prijať tieto Podmienky a Zásady ochrany osobných údajov vopred.
 • 3. Užívateľský účet umožňuje pridávanie a odoberanie spoločností zo zoznamu obľúbených spoločností. Zoznam vidí po prihlásení iba užívateľ na podstránke Víťazi / Obľúbení.